REGULAMIN UCZESTNICTWA W KOLONIACH , OBOZACH I PÓŁKOLONIACH “TEDDY CAMP” PROWADZONYCH PRZEZ CENTRUM EDUKACJI TEDDY

1. Wstęp
1. Niniejszy Regulamin uczestnictwa w koloniach i obozach Teddy Camp (dalej: “Regulamin”) określa warunki świadczenia usług przez Usługi Edukacyjne Teddy Aleksandra Bartyska-Łaniec, adres: ul. Czubińskiego 1A/9, 80-215 Gdańsk, NIP: 957 111 21 97, REGON: 382084475 (zwanej
dalej „Organizatorem”) na rzecz Uczestników i zawarcia umowy między Organizatorem i Uczestnikami lub prawnymi opiekunami Uczestników.
2. CEdu świadczy usługi w zakresie organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży zgodnie z aktualnymi informacjami odnośnie dostępności kolonii i obozów na stronie internetowej lub w mediach społecznościowych Organizatora.
3. Zapisy na kolonie/obozy/półkolonie są organizowane od momentu przedstawienia oferty do momentu wyczerpania się miejsc na dany turnus.
4. Regulamin stanowi ogólne warunki Umowy.
5. Regulamin określa warunki organizacji i przeprowadzania wszystkich turnusów kolonii, obozów i półkolonii oraz sposobów płatności.
6. Każdy z Uczestników/Prawnych Opiekunów ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem przed rozpoczęciem kolonii/obozu/półkolonii i zaakceptować go. Za Uczestników, którzy nie są pełnoletni odpowiedzialność ponoszą opiekunowie prawni. Akceptacja Regulaminu przez osoby uprawnione, w trakcie zapisów na wybrany turnus, jest niezbędna, aby zakwalifikować Uczestnika na turnus.
7. Zapisanie się na kolonię/obóz/półkolonię Teddy Camp wiąże się z przekazaniem danych osobowych, które jest niezbędne w celu realizacji usługi. Zasady przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie internetowej Organizatora.
8. Komunikacja pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem, z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w Regulaminie, odbywa się za pośrednictwem panelu kursanta lub drogą elektroniczną – na adres Organizatora: ue.teddy@gmail.com oraz adres poczty elektronicznej Kursanta, podany przy zawieraniu umowy.
9. Do zawarcia umowy z Organizatorem dochodzi za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Umowa dotyczy uczestnictwa w imprezie turystycznej organizowanej przez Organizatora.

2. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
1. W celu prawidłowego korzystania ze Strony i innych oferowanych przez Organizatora usług konieczne jest spełnienie następujących warunków
technicznych:
a. posiadanie dostępu do sieci Internet;

b. posiadanie przeglądarki internetowej umożliwiającej korzystanie z panelu rezerwacji;

c. posiadanie aktywnego konta e-mail.

2. Zakazuje się Uczestnikowi dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności:

a. naruszających dobre imię osób trzecich;

b. naruszających tajemnicę przedsiębiorstwa osób trzecich;

c. naruszających
praw własności intelektualnej osób trzecich;

d. stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji; 

e. namawiających do jakichkolwiek działań niezgodnych z prawem.

3. Płatności

1. Uczestnik jest zobowiązany do dokonania opłaty rezerwacyjnej w ciągu 5 dni od daty wysłania zgłoszenia w wysokości podanej podczas zgłoszenia, a następnie dokonać płatności według podanego harmonogramu. Płatność za opłatę rezerwacyjną należy dokonać wyłącznie przelewem. W przypadku chęci zapłaty którejś z rat gotówką, prosimy o kontakt z biurem na wskazany adres e-mail: ue.teddy@gmail.com
Dane do przelewu:
Aleksandra Bartyska-Łaniec Usługi Edukacyjne Teddy
Nr konta: 70 1160 2202 0000 0003 7203 7806 (Bank Millennium), tytułem:
imię i nazwisko Uczestnika, nazwa imprezy
2. Wysłanie zgłoszenia oraz dokonanie opłaty gwarantuje rezerwację miejsca w grupie.
3. Jeżeli Uczestnik dokonuje rezerwacji na mniej niż 5 dni przed rozpoczęciem imprezy, zobowiązany jest do dokonania płatności w całości.

4. Prawa i obowiązki Uczestnika

1. Uczestnik ma prawo do świadczeń Organizatora określonych w Umowie.
2. Uczestnik zobowiązany jest stosować się do regulaminu kolonii/obozu/półkolonii oraz ośrodka, w którym organizowana jest kolonia/obóz/półkolonia, a także do poleceń wychowawców i kierownika wypoczynku.
3. Uczestnik zobowiązany jest zabrać ze sobą odpowiedni dowód tożsamości – aktualną legitymację szkolną.
4. Bez wiedzy wychowawcy uczestnikowi nie wolno opuszczać terenu kolonii oraz oddalać się od grupy.

5. Uczestnik (lub jego Rodzice, Opiekunowie) ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niego podczas podróży lub pobytu na kolonii/obozie/półkolonii.
6. Uczestnik powinien zaopatrzyć się w niezbędny ekwipunek (obuwie, ubrania, rzeczy osobiste środki higieny i inne).
7. Uczestnik powinien przestrzegać rozkładu dnia, szczególnie ciszy poobiedniej i nocnej, szanować własność osobistą i innych osób, dbać o estetykę, czystość osobistą i otoczenia, szanować pracę innych, dbać o kulturę życia codziennego, szanować przyrodę, racjonalnie wykorzystywać stworzone możliwości wakacyjnego wypoczynku, być uprzejmym i serdecznym w stosunku do wszystkich osób przebywających na kolonii.
8. W przypadku spożywania alkoholu, przebywania pod jego wpływem lub poważnego naruszenia reguł obozu, uczestnik zostanie wydalony z placówki na koszt własny (Rodziców, Opiekunów).
9. Należy ściśle przestrzegać regulaminu kolonii.

5. Prawa i obowiązki Organizatora

1. Organizator zobowiązuje się do świadczenia usług w sposób zgodny z Warunkami określonymi programem imprezy oraz Regulaminem.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny, rzeczy wartościowe oraz rzeczy pozostawione przez uczestników podczas pobytu
oraz w środkach transportu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w programie oraz unieważnienia kolonii/obozu/półkolonii bez podania przyczyny na każdym jego etapie, w sytuacji zdarzeń i okoliczności, na które Organizator nie miał wpływu i wiedzy, w tym m.in. z powodu rozprzestrzeniania się koronawirusa.
4. Organizator zastrzega sobie możliwość podwyższenia ceny imprezy, z zastrzeżeniem, iż może to nastąpić najpóźniej na 20 dni przed datąrozpoczęcia imprezy. Wzrost ceny uzasadniają takie okoliczności jak: wzrost kosztów transportu, kursów walut, opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi jak opłaty lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych. Organizator obowiązany jest zawiadomić Uczestnika o tym fakcie podwyższenia ceny na piśmie lub drogą elektroniczną e-mail, wskazując na wystąpienie co najmniej jednej z wyżej wymienionych okoliczności i dokumentując jej wpływ na podwyższenie ceny. Zmiana nie może przekroczyć 5% ceny całkowitejimprezy.
5. Organizator ma prawo odwołać imprezę turystyczną i rozwiązać Umowę z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń, jeżeli realizacja usług uzależniona jest od liczby uczestników, bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tytułu odszkodowania lub zadośćuczynienia, dokonując zwrotu całość wpłat dokonanych przez Uczestnika. Uczestnik niezwłocznie zostanie powiadomiony o odwołaniu imprezy z przyczyny określonej w zdaniu poprzednim na: a. 14 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej ponad 6 dni, b. 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej 2-6 dni, c. 48 godzin przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej krócej niż 2 dni.

6. Rezygnacja

1. Uczestnik może zrezygnować z udziału w imprezie w każdym czasie przed jej rozpoczęciem.
2. Uczestnik będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez ponoszenia dodatkowych kosztów w terminie do
14 dni od daty jej zawarcia, ale nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej – bez podania przyczyny.
3. W przypadku rezygnacji po upływie 14 dni od daty zawarcia umowy, Organizator zwróci Uczestnikowi wniesioną opłatę, pomniejszoną o opłatę rezerwacyjną, , z zastrzeżeniem ust. 4. poniżej
4. W przypadku rezygnacji na 7 dni przed rozpoczęciem imprezy lub podczas jej trwania, Uczestnik nie otrzymuje zwrotu poniesionych kosztów imprezy.
5. Uczestnik może wskazać inną osobę spełniającą wszystkie warunki udziału w danej imprezie turystycznej i przenieść na nią uprawnienia i obowiązki wynikające z Umowy. W takim przypadku Organizator zwróci Uczestnikowi poniesione koszty, pomniejszone o opłatę rezerwacyjną.
6. Organizator dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Uczestnik i na rachunek bankowy, z którego
płatność została uiszczona.
7. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie Organizatorowi oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie powinno być przesłane do Organizatora najpóźniej z upływem 14 dnia od daty zawarcia Umowy, pocztą elektroniczną na adres: ue.teddy@gmail.com

7. Reklamacje

1. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na adres ue.teddy@gmail.com. Organizator ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

8. Ochrona danych osobowych

1. Uczestnik (lub przedstawiciel ustawowy Uczestnika) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika, zawartych w umowie o uczestnictwo w kolonii/obozie/półkolonii, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rekrutacji, świadczenia, dokonywania rozliczeń oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń Organizatora i przekazywania danych w tym zakresie innym podmiotom, zgodnie z art. 13 ww. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Organizator informuje, że:
1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Aleksandra Bartyska-Łaniec, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Usługi
Edukacyjne Teddy” z siedzibą w Gdańsku (80-215), przy ul. Zygmunta Czubińskiego 1A/9.
2. Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania niniejszej Umowy, w zakresie niezbędnym do wykonania tej Umowy, zakładania i zarządzania tzw. kontem klienta, umożliwiania korzystania z usług platformy, ewentualnej windykacji należności, obsługi reklamacji, płatności, a nadto wymaganych prawem czynności podatkowych i rachunkowych.
3. Pana/i dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania podmiotom zewnętrznym w postaci podwykonawców lub podmiotów świadczących usługi informatyczne, hostingowe, doradcze, księgowe, płatnicze, prawnicze, na podstawie odrębnie zawartych umów, w których wymienione podmioty zobowiązane są do zapewnienia bezpieczeństwa danych wymaganego przepisami RODO.
4. Pana/i dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
5. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do momentu ustania obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa.
6. Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia (o ile jest to prawnie dopuszczalne), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
7. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/i, że przetwarzanie danych osobowych Pana/i dotyczących narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

8. Pana/i dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem zawarcia i realizacji Umowy.

9. Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych odpowiednio stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego

Aleksandra Bartyska - Łaniec

792 799 705

ue.teddy@gmail.com

ueteddy.pl

Formularz kolonie Teddy Camp

Formularz obozy z Atas