REGULAMIN UCZESTNICTWA W KURSACH, ZAJĘCIACH I WARSZTATACH PROWADZONYCH PRZEZ CENTRUM EDUKACJI TEDDY

1.Wstęp

1. Niniejszy Regulamin uczestnictwa w zajęciach i warsztatach CEdu Teddy (dalej: “Regulamin”) określa warunki świadczenia usług przez Usługi Edukacyjne Teddy Aleksandra Bartyska-Łaniec, adres: ul. Czubińskiego 1A/9, 80-215 Gdańsk, NIP: 957 111 21 97, REGON: 382084475 (zwanej dalej „Szkołą”) na rzecz Kursantów i zawarcia umowy między Szkołą i Kursantami.

2. CEdu świadczy usługi w zakresie kursów językowych, zajęć matematyki oraz warsztatów artystycznych i innych zajęć dla dzieci i młodzieży zgodnie z aktualnymi informacjami odnośnie dostępności kursów/ zajęć/ warsztatów na stronie internetowej Szkoły.

3. Zapisy na kursy są organizowane przez cały rok w trybie ciągłym.

4. Regulamin stanowi ogólne warunki Umowy.

5. Regulamin określa warunki organizacji i przeprowadzania wszystkich zajęć i warsztatów oraz sposobów płatności.

6. Każdy z kursantów ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem przed rozpoczęciem zajęć i zaakceptować go. Za kursantów, którzy nie są pełnoletni odpowiedzialność ponoszą opiekunowie prawni. Akceptacja Regulaminu przez osoby uprawnione, w trakcie zapisów na wybrany kurs, jest niezbędna, aby kursant rozpoczął naukę w Szkole.

7. Zapisanie się na zajęcia w Szkole wiąże się z przekazaniem danych osobowych, które jest niezbędne w celu realizacji usługi. Zasady przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie internetowej Szkoły.

8. Komunikacja pomiędzy Szkołą a Kursantem, z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w Regulaminie, odbywa się za pośrednictwem panelu kursanta lub drogą elektroniczną – na adres Szkoły: ue.teddy@gmail.com oraz adres poczty elektronicznej Kursanta, podany przy zawieraniu umowy.

9. Do zawarcia umowy ze Szkołą dochodzi za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Umowa zawarta zostaje na czas określony odpowiadający czasowi trwania Kursu (zgodnie z harmonogramem).

10.. Kursant ma prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym, jeżeli zaproponowane przez Szkołę godziny zajęć nie są dogodne dla uczestnika i odbiegają od pierwotnego terminu zgłoszonego przez Kursanta, jednak nie później niż w ciągu  5 dni od otrzymania wiadomości z planowanym terminem spotkań przez Szkołę.

2.Zajęcia grupowe

1.W ramach Kursu Szkoła zapewnia Kursantowi kurs językowy. Długość trwania lekcji, liczba lekcji, harmonogram zajęć oraz koszt kursu zależne są od rodzaju kursu i są podane w formularzu zapisu w opisie grupy zajęciowej, do której Kursant dokonuje zapisu.

2.Szkoła zobowiązuje się zorganizować zajęcia lekcyjne w grupie. Liczebność grupy podana jest w formularzu zapisu i może być różna w zależności od rodzaju kursu. Jeżeli liczba słuchaczy w grupie spadnie, Szkoła ma prawo aktualizacji ceny kursu wg cennika podanego przy podpisaniu umowy lub rozwiązać grupę, proponując Kursantowi uczestnictwo w innej grupie na tym samym poziomie, a gdyby było to niemożliwe, Szkoła zwróci Kursantowi niewykorzystaną część wniesionej przez niego opłaty, proporcjonalnie do ilości niezrealizowanych godzin lekcyjnych.  

3.Szkoła zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia najwyższego poziomu nauczania.

4. Szkoła pomaga Kursantowi w zapewnieniu niezbędnych materiałów dydaktycznych (podręcznik, ćwiczenia). Przy zapisie konieczne jest wniesienie opłaty za podręcznik. W trakcie trwania kursu Szkoła  udostępnia dodatkowe materiały edukacyjne bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Kursanta.

5. Zajęcia mogą odbywać się w trybie stacjonarnym lub w trybie zdalnym (tzw. online) – informacja o trybie nauki podana jest w opisie grupy zajęciowej, do której Kursant dokonuje zapisu.

6. W razie nieobecności Kursanta na zajęciach, Szkoła nie zwraca żadnych opłat za niewykorzystane przez niego godziny lekcyjne. 

7. Kursant może zgłosić nieobecność na zajęciach w ciągu trwania kursu za pośrednictwem panelu kursanta. Nieobecność należy zgłosić 24 godziny przed planowanymi zajęciami. Prawidłowe zgłoszenie pozwoli na odrobienie zajęć w późniejszym terminie. Liczba możliwych odrobień w trakcie trwania kursu podana jest w formularzu zapisu oraz na koncie uczestnika. Odrobione zajęcia zostaną przeprowadzone w trybie zdalnym lub stacjonarnym, jeśli istnieje taka możliwość związana z dostępnością sali oraz lektora. Szkoła nie ponosi dodatkowych opłat związanych z wynajmem sali w celu odrobienia zajęć. Możliwym jest odrobienie zajęć w innej grupie zajęciowej na tym samym poziomie. Chęć odrobienia należy zgłosić w ciągu 30 dni od daty lekcji, na którą została zgłoszona nieobecność. W przypadku przekroczenia terminu 30 dni, szkoła ma prawo odmówić odrobienia zajęć.

8. Szkoła ma prawo do odwołania zajęć grupowych trwającego już Kursu, jeżeli konieczność ta wynika z przyczyn od Szkoły niezależnych. Szkoła zobowiązuje się informować Słuchacza z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem o ewentualnej zmianie lub odwołaniu terminu zajęć. W wyjątkowych przypadkach Szkoła zastrzega sobie prawo odwołania zajęć w trybie natychmiastowym. Szkoła zobowiązuje się realizować nieprzeprowadzone zajęcia w terminie uzgodnionym z grupą do której został zakwalifikowany Kursant lub – gdy jest to niemożliwe – do zwrócenia Kursantowi opłaty za nieprzeprowadzone zajęcia.

9. W przypadku zaistnienia siły wyższej w szczególności epidemii lub innych okoliczności o charakterze powszechnym (zmiany legislacyjne, ograniczenia w prowadzeniu działalności) Szkoła zastrzega sobie możliwość świadczenia usług za pośrednictwem środków zdalnego porozumiewania się. 

3.Zajęcia indywidualne

1. Szkoła świadczy usługi na rzecz Kursanta w zakresie nauki indywidualnej, zgodnie z programem dostosowanym do poziomu wiedzy Kursanta. Długość trwania lekcji, liczba lekcji, harmonogram zajęć  oraz koszt kursu zależne są od rodzaju kursu i są podane w formularzu zapisu.

2. Szkoła zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia najwyższego poziomu nauczania.

3. Szkoła pomaga Kursantowi w zapewnieniu niezbędnych materiałów dydaktycznych (podręcznik, ćwiczenia). Przy zapisie konieczne jest wniesienie opłaty za podręcznik. W trakcie trwania kursu Szkoła  udostępnia dodatkowe materiały edukacyjne bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Kursanta.

4. Zajęcia mogą odbywać się w trybie stacjonarnym lub w trybie zdalnym (tzw. online), zgodnie z preferencjami Kursanta.

5. W razie nieobecności Kursanta na zajęciach, Szkoła nie zwraca żadnych opłat za niewykorzystane przez niego godziny lekcyjne. 

6. Kursant może zgłosić nieobecność na zajęciach w ciągu trwania kursu za pośrednictwem panelu kursanta. Nieobecność należy zgłosić 24 godziny przed planowanymi zajęciami. Prawidłowe zgłoszenie pozwoli na odrobienie zajęć w późniejszym terminie. Liczba możliwych odrobień w trakcie trwania kursu podana jest w formularzu zapisu oraz na koncie uczestnika. Odrobione zajęcia zostaną przeprowadzone w trybie zdalnym lub stacjonarnym, jeśli istnieje taka możliwość związana z dostępnością sali oraz lektora. Szkoła nie ponosi dodatkowych opłat związanych z wynajmem sali w celu odrobienia zajęć. Możliwym jest odrobienie zajęć w innej grupie zajęciowej na tym samym poziomie. Chęć odrobienia należy zgłosić w ciągu 30 dni od daty lekcji, na którą została zgłoszona nieobecność. W przypadku przekroczenia terminu 30 dni, szkoła ma prawo odmówić odrobienia zajęć.

7. Szkoła ma prawo do odwołania zajęć lub wprowadzenia zmian w terminarzu zajęć, jeżeli konieczność ta wynika z przyczyn od Szkoły niezależnych. Szkoła zobowiązuje się informować Kursanta z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem o ewentualnej zmianie lub odwołaniu terminu zajęć. W wyjątkowych przypadkach Szkoła zastrzega sobie prawo odwołania zajęć w trybie natychmiastowym. Zajęcia nieodbyte z winy Szkoły odrabiane są w innym terminie lub jeśli jest to niemożliwe, opłata nie jest pobierana.

8. W przypadku zaistnienia siły wyższej w szczególności epidemii lub innych okoliczności o charakterze powszechnym (zmiany legislacyjne, ograniczenia w prowadzeniu działalności) Szkoła zastrzega sobie możliwość świadczenia usług za pośrednictwem środków zdalnego porozumiewania się. 

4.Warsztaty

1. Szkoła organizuje zajęcia w formie warsztatów. Terminy oraz koszt warsztatów podawane są na stronie internetowej i w mediach społecznościowych CEdu Teddy. Zapisy na warsztaty odbywają się przez formularz zapisu znajdujący się na stronie internetowej Szkoły. Akceptacja regulaminu jest niezbędna do zapisu na zajęcia warsztatowe.

2. Wysłanie zgłoszenia oraz dokonanie opłaty gwarantuje rezerwację miejsca w grupie. 

3. W przypadku niewystarczającej ilości uczestników biorących udział w warsztatach, organizator może je odwołać, nie później jednak niż 3 dni przed terminem ich rozpoczęcia. Rodzice/ prawni opiekunowie zostaną poinformowani o fakcie telefonicznie lub mailowo.

5. Lekcje pokazowe

1. Szkoła organizuje lekcje pokazowe. Lekcje te mogą być bezpłatne lub częściowo płatne. Terminy lekcji pokazowych podawane są na stronie internetowej i w mediach społecznościowych CEdu Teddy. Zapisy na lekcje pokazowe odbywają się przez formularz zapisu znajdujący się na stronie internetowej Szkoły. Akceptacja regulaminu jest niezbędna do zapisu na lekcję pokazową.

2. W przypadku niewystarczającej ilości uczestników biorących udział w lekcji pokazowej, organizator może ją odwołać, nie później jednak niż 24 godziny  przed terminem jej rozpoczęcia. Rodzice/ prawni opiekunowie zostaną poinformowani o fakcie telefonicznie lub mailowo.

6. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1. W celu prawidłowego korzystania ze Strony i innych oferowanych przez Usługodawcę usług konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych: a. posiadanie dostępu do sieci Internet; b. posiadanie przeglądarki internetowej umożliwiającej korzystanie z panelu rezerwacji; c. posiadanie aktywnego konta e-mail.

2. Zakazuje się Kursantowi dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności: a. naruszających dobre imię osób trzecich; b. naruszających tajemnicę przedsiębiorstwa osób trzecich; c. naruszających praw własności intelektualnej osób trzecich; d. stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji; e. namawiających do jakichkolwiek działań niezgodnych z prawem.

3. Słuchacz kursów online powinien mieć dostęp do komputera, internetu, słuchawek i kamerki. 

7. Płatności

1. Kursant jest zobowiązany do dokonywania miesięcznej opłaty do 10-tego dnia bieżącego miesiąca. Płatności można dokonać gotówką lub przelewem.

Dane do przelewu:

Aleksandra Bartyska-Łaniec Usługi Edukacyjne Teddy

Nr konta: 70 1160 2202 0000 0003 7203 7806 (Bank Millennium), tytułem: imię i nazwisko Kursanta, okres rozliczeniowy

Harmonogram płatności podany jest w formularzu zapisu, mailu potwierdzającym zapis na zajęcia oraz w panelu klienta.

2. W przypadku niewywiązania się z płatności przez Kursanta, szkoła ma prawo do odmowy przyjęcia kursanta na zajęcia do czasu uiszczenia opłaty. 

3. Szkoła pobiera opłatę rezerwacyjną w wysokości 50% pierwszej raty kursu. Opłata rezerwacyjna przechodzi na poczet płatności pierwszej raty. W przypadku rezygnacji z zapisu na kurs, opłata rezerwacyjna przepada. Opłatę rezerwacyjną należy wpłacić w ciągu 5 dni roboczych na podane konto bankowe. Wpłata gwarantuje rezerwację miejsca na kursie.

4. Jeżeli kursant zapisuje się na kurs, którego dokładne terminy spotkań zostaną ustalone w późniejszym terminie niż termin zapisu i terminy te będą różnić się od podanych dogodnych terminów dla kursanta, szkoła zwróci kursantowi opłatę rezerwacyjną i nie będzie rościć żadnych opłat wynikających z zapisu na kurs.

8. Rezygnacja

1. Kursant będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie do 14 dni, ale nie później niż na dzień przed rozpoczęciem kursu/zajęć/warsztatów  – bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej. 

2. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie Szkole oświadczenia o odstąpieniu od umowy.  Oświadczenie powinno być przesłane do Szkoły najpóźniej z upływem 14 dnia od daty zawarcia Umowy, pocztą elektroniczną na adres: ue.teddy@gmail.com

3. W przypadku płatności za kurs z góry, Szkoła zwróci Konsumentowi kwotę uiszczoną za nieodrobione zajęcia niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania skutecznego oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy.  Szkoła dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument i na rachunek bankowy, z którego płatność została uiszczona. 

4. Kursant ma prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie Szkole oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie powinno być przesłane do Szkoły pocztą elektroniczną na adres: ue.teddy@gmail.com.

9. Reklamacje

1. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na adres ue.teddy@gmail.com. Szkoła ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

10. Ochrona danych osobowych

1. Kursant (lub przedstawiciel ustawowy Kursanta) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Kursanta, zawartych w umowie o uczestnictwo w kursie językowym, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rekrutacji, kursu, dokonywania rozliczeń oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń Szkoły i przekazywania danych w tym zakresie innym podmiotom, zgodnie z art. 13 ww. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.  

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Szkoła informuje, że:

3. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Aleksandra Bartyska-Łaniec, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Usługi Edukacyjne Teddy” z siedzibą w Gdańsku (80-215), przy ul. Zygmunta Czubińskiego 1A/9.

4. Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania niniejszej Umowy, w zakresie niezbędnym do wykonania tej Umowy, zakładania i zarządzania tzw. kontem studenta, umożliwiania korzystania z usług platformy e-learningowej, ewentualnej windykacji należności, obsługi reklamacji, płatności, a nadto wymaganych prawem czynności podatkowych i rachunkowych.

5. Pana/i dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania podmiotom zewnętrznym w postaci podwykonawców lub podmiotów świadczących usługi informatyczne, hostingowe, doradcze, księgowe, płatnicze, prawnicze,  na podstawie odrębnie zawartych umów, w których wymienione podmioty zobowiązane są do zapewnienia bezpieczeństwa danych wymaganego przepisami RODO.

6. Pana/i dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

7. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do momentu ustania obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa.

8. Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia (o ile jest to prawnie dopuszczalne), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

9. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/i, że przetwarzanie danych osobowych Pana/i dotyczących narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

10. Pana/i dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem zawarcia i realizacji Umowy.

11. Postanowienia końcowe
1. Po zapoznaniu się z Regulaminem i jego akceptacji przez Kursanta (lub przedstawiciela ustawowego Kursanta) zostanie zawarta umowa cywilnoprawna pomiędzy Usługi Edukacyjne Teddy Aleksandra Bartyska-Łaniec a Kursantem, regulująca wzajemnie zobowiązania Stron. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, stosowane będą odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.4

Aleksandra Bartyska - Łaniec
Centrum Pogodne
box 2.08
Gdańsk Ujeścisko
ul. Królowej Jadwigi 137

792 799 705

ue.teddy@gmail.com

Obszar roboczy 1 kopia 5

Aleksandra Bartyska - Łaniec

792 799 705
ue.teddy@gmail.com

Centrum Pogodne
box 2.08
Gdańsk Ujeścisko
ul. Królowej Jadwigi 137